PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE  WWW.ANSAMBLIS-LIETUVA.LT 

1. Bendrosios nuostatos. 
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos su pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau – Prekės) ir/ar bilietus (toliau – Bilietai) ansamblio „Lietuva“ svetainėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas svetainėje suformavęs Prekių krepšelį, užpildęs reikalingus informacijos laukelius, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ (žr. 5 punktą „ Prekių ir Bilietų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai ir pristatymas“).
1.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma ansamblio „Lietuva“ duomenų bazėje.
1.5. El. prekybos veikla gali būti laikinai arba iš viso nutraukta apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui. Sustabdžius el. prekybos veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
1.6. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
1.7. Dėl visų iškilusių klausimų, galima kreiptis el. p. info@ansamblis-lietuva.lt arba +37065446508
1.8. Įstaigos rekvizitai: Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, Panerių g. 39, 03209 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 190755366

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai. 
2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes ir Bilietus ansamblio svetainėje šių Taisyklių ir kitose šios svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties su ansambliu „Lietuva“, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamas grąžinti Prekes ir/ar Bilietus, jų užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo dienos ir/ar Bilietų įsigijimo, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir/ar Bilietus ir sumokėti nurodytą kainą.
2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Apie pasikeitimus pranešti el. p. info@ansamblis-lietuva.lt arba +37065446508
2.6. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas.
2.7. Pirkėjas, naudodamasis svetainės el. prekybos funkcionalumu, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. 
3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis svetainės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. prekybos funkcionalumu bei nepriimti pateiktų užsakymų.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą užsakymo formoje.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
3.5. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
3.6. Įvykus nenumatytiems pokyčiams, susijusiems su užsakomomis Prekėmis ir/ar Bilietais, Pardavėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pirkėją jo nurodytais kontaktais. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos Prekės ir/ar Bilietų, Pirkėjui gali pasiūlyti kitą Prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti kitą Prekę, grąžinti sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų.
3.7. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos Prekės ir/ar Bilieto gavimo dienos.
3.8. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už Prekes ir/ar Bilietus per 3 (tris) darbo dienas, nebent abi šalys susitaria kitaip.
3.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad svetainėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

4. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė. 
4.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų atlikdamas užsakymą, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
4.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia svetaine.
4.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
4.4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

5. Prekių ir Bilietų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai ir pristatymas. 
5.1. Svetainėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių ir Bilietų kainos svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už Prekes ir/ar Bilietus vienu iš šių būdų:
5.4.1. Atsiskaitymas per PAYPAL sistemą.
5.4.2. Atsiskaitymas bankiniu pavedimu – Pirkėjas nurodytu el. paštu gauna sąskaitą-faktūrą, tuomet prisijungia prie savo el. bankininkystės ir apmoka gautą sąskaitą. Mokėjimo paskirtis – užsakymo numeris.
5.4.3. Atsiskaitymas naudojant elektroninę bankininkystę.
5.4.4. Atsiskaitymas banko kortele.
5.5. Nesant galimybės atsiskaityti už Prekes ir/ar Bilietus 5.4 punkte nurodytais būdais, Pirkėjas susisiekia el. p. info@ansamblis-lietuva.lt dėl kitokio apmokėjimo būdo pasirinkimo.
5.6. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir/ar Bilietus sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą pradedamas formuoti užsakymo siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.
5.7. Prekės pristatomos viena iš šių opcijų:
5.7.1. Atsiėmimas ansamblio „Lietuva“ patalpose (Panerių g. 39, Vilnius).
5.7.2. Pristatymas į LP Express paštomatą.
5.7.3. Pristatymas Lietuvos pašto skyriuje.
5.7.4. Kurjerio pristatymas į namus.
5.7.5. Pristatymas už Lietuvos ribų (kaina kinta nuo Prekių kiekio ir pasirinkto regiono).
5.8. Grąžinamų Prekių siuntimo išlaidos apmokamos, tik jei grąžinamos Prekės yra pažeistos dėl Pardavėjo kaltės. Pardavėjas neatsako už trečiųjų šalių padarytus nuostolius (pvz.: dėl kurjerių kaltės).
5.9. Perkant Bilietus į ansamblio „Lietuva“ renginius ir atlikus mokėjimą, Pirkėjas nurodytu el. paštu gauna tik užsakymo numerį. Šį užsakymo numerį arba mokėjimo kopiją reikia pateikti atvykus į renginio vietą, t. y. prie įėjimo. Pagal pateiktus duomenis bus suteikiami popieriniai Bilietai. Elektroninis bilietas nėra generuojamas.

6. Grąžinimo politika
6.1. Pirkėjo įsigytų Prekių grąžinimo tvarką nustato šios Taisyklės bei įsigytų Priekių grąžinimą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.
6.2. Norėdamas grąžinti Prekę(-es), vadovaujantis Taisyklių 6.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos Prekės užsakymo numerį, jos pavadinimą ir grąžinimo priežastis.
6.3. Reikalavimai, kurie yra privalomi Pirkėjui grąžinant Prekes:
6.3.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
6.3.2. Prekė turi būti nesugadinta Pirkėjo;
6.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
6.3.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo ir, jei buvo išduotas, kartu turi būti grąžinamas ir garantinis talonas;
6.3.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 6.3. punkte nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos.
6.5. Pirkėjui grąžinant gautą ne tą Prekę ir/ar nekokybišką Prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias Prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
6.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
6.7. Pinigai už grąžintas Prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
6.8. Grąžindamas Prekes Pirkėjas visais atvejais jas pristato į Pardavėjo buveinę savo sąskaita.
6.9. Bilietų įsigijimo atveju taikoma tik pinigų grąžinimo tvarka (fizinio ir/ar elektroninio bilieto grąžinti nereikia). Eiga ir terminai analogiški Prekių grąžinimo politikai.

7. Asmens duomenų apsauga. 
7.1. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog užsakymo metu pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi ansamblio „Lietuva“ duomenų bazėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.2. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių ir/ar Bilietų užsakymui įvykdyti.
7.3. Susipažinti su ansamblio „Lietuva“ duomenų valdymo politika galite čia: https://ansamblis-lietuva.lt/dokumentai/privatumo-politika/